Nyereményjáték szabályzat

Kávéznál még?

Most mi adjuk hozzá a kávét és a kotyogóst!

Vásárolj webshopunkból 2019.09.30. és 2019.11.04. között legalább 4000 forint értékben és megnyerheted a 3 személyes Top Moka kotyogós kávéfőzőt és Black Sand kávénkat tartalmazó ajándékcsomagunkat!

A megrendeléshez köthető szállítási költség nem része a játékban való részvételhez szükséges minimális vásárlási összegnek.

Játékszabályzat

 1. A játék és a szervező Jelen szabályzat a Projekt Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 14-09-316608, adószám: 25459717-2-14) 7400 Kaposvár, Orci út 13. A. ép. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott www.roastopus.com oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 2. A játék időtartama, menete
  A Játék időtartama: 2019.09.30. 00:00 – 2019.11.04. 24:00
Sorsolás: 2019.11.05. 11:00
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

 3. Kik vehetnek részt a játékban? • Aki a www.roastopus.com oldalon található webshopban (szállítási költséget nem bele számítva) minimum 4000 forint értékben ad le rendelést a 2. pontban meghatározott időtartamban és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
• Amennyiben a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
• Amennyiben a játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
• A Játékban a Szervező és a Peaberry pr&event lab képviseletében Balázs Edina e.v. mint a Játék lebonyolítója, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 4. Nyeremények A játék végén 1 db nyertest hirdetünk. Nyeremény: 1 db fehér színű TOP MOKA kotyogós kávéfőző és 1 db 250 g-os Balck Sand kávé. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes nevét a www.roastopus.com oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül. Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

 5. Nyertesek értesítése A nyertessel a vásárlói profiljában megadott e-mailcímre küldött üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 6. Nyeremények kézbesítése A nyereményt a Foxpost futárszolgálat közreműködésével kézbesítjük. A nyertes kötele együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

 7. A Szervező felelőssége A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 8. Adatkezelés és adatvédelem 8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláshoz kötött, melyet a regisztráció során vagy a rendeléshez köthető visszaigazoló e-mailben tehetik meg a résztvevők. Szervező nyereményjátékokra vonatkozó adatkezelési módja a mindenkori Adatkezelési szabályzat szerint történik. https://roastopus.com/adatkezelesi-tajekoztato A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére kizárólag csomagküldés céljából továbbítja. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja.
Az adatkezelési cél megszűnésével az adatok törlésre kerülnek. 8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

 9. Kizárás A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 10. Vegyes rendelkezések A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.