Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Roastopus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Orci út 13. A. ép.) adatkezelő - továbbiakban: Adatkezelő - által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Az Adatkezelő jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Roastopus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tevékenységét, és a www.roastopus.hu és www.roastopus.com weboldalak adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.roastopus.hu/adatvedelem

2. Az Adatkezelő adatai

Roastopus Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:   7400 Kaposvár, Orci út 13. A. ép. 
cégjegyzékszám:  14-09-319342
adószám:  27113071-2-14
telefonszám:   +36308137344
E-mail:   hello@roastopus.com


3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”) 
• 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”) 
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”); 
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”). 


4. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
- címzett:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
- érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
- adatvédelmi incidens:  a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
- harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


5. A személyes adatkezelés elvei

5.1.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

5.2.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

5.3.
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

5.4.
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5.5.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

5.6.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5.7.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


6. A személyes adatok kezelése

6.1.
Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. 
Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés - ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére. 
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.2.
Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

6.3.
Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6.4.
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. 
Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. 
Adatkezelő az adattovábbításról külön „Adattovábbítási Nyilvántartást” vezet.

6.5.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.


7.  Adatkezelések

7.1. Személyesen, telefonon, vagy emailen történő kapcsolatfelvétel 
A kezelt személyes adatok köre:   
név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés célja: 
Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Adatkezelés időtartama: 
Az árajánlat megadásáig, maximum hat hónap 
Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az árajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vásárlás jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Szerződéskötés – Szolgáltatás igénybevétele” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

7.2 www.roastopus.hu valamint roastopus.com weboldalon történő regisztráció

A kezelt személyes adatok köre:   név, e-mailcím, telefonszám, jelszó, szállítási cím, számlázási cím 
Saját fiókba belépni a regisztrált Felhasználónév/e-mailcím, jelszó megadásával keresztül lehet. A weboldalon a „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

Az adatkezelés célja: a szerződéses partner beazonosítása, a Felhasználó részére saját fiók létrehozása, igényeinek felmérése

Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Társaságunk a regisztráció elküldésével a regisztráció során megadott személyes adatokat , valamint belépéskor a belépés során megadott adatokat a jelen Tájékozató szerint kezeli

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásénak visszavonásáig, maximum 8 év.  
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

7.3 Weboldalon történő vásárlás  

A kezelt személyes adatok köre:
A „kosárba helyezés” lapfülre való kattintást követően a „Megrendelés” lapfülre kattintás után a korábbi regisztráció során az alábbi adatok kerülnek felhasználásra a rendelés teljesítéséhez:
név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.  

Az adatkezelés célja: 
a) A szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, 
b) A futárszolgálat által a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, 
c) Esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása, mert ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem teljesíthető.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Társaság  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

Az adatkezelés időtartama:
A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év  időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
A számla kiállításától a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év időtartamig tárolja.

7.4 Weboldalon történő online fizetés

A kezelt személyes adatok köre: Név, tranzakció azonosítója, időpontja és státusza, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása
és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések
ellenőrzése), jutalákelszámolások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: 
Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”  továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: 
Adatkezelő a fizetési tranzakciót lebonyolító szolgáltatótól a jutalékelszámolásokhoz köthetően számlamellékletet kap, mely melléklet tartalmazza a tranzakciók beazonosításához szükséges fent rögzített adatokat. A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat a számla kiállításától a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év időtartamig tárolja.

Adattovábbítás:
Online fizetési módozat választása esetén a fizetés összege továbbításra kerül a SimplePay (OTP Mobilszolgáltató Kft 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) vagy a Stripe Inc. (354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States) pénzügyi közvetítő rendszer felé, mely rendszer a rajtuk keresztül lebonyolított tranzakciókhoz köthető jutalékelszámolások során számlamellékletként továbbítják Szolgáltató részére a fenti adatokat. Az online tranzakciók során bankkártyát, e-péztárcát, illetve bankszámlát érintő visszaélésre lehetőséhet adó adatok nem kerülnek Adatkezelő birtokába. Ezen adatok felhasználásáról, valamint tárolásáról az adott pénzügyi szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója az irányadó Vásárló felé.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Roastopus Kft.(7400 Kaposvár, Orci út 13/a) adatkezelő által a roastopus.com és roastopus.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. és a Stripe Inc., mint adatfeldolgozó részére. 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 
https://stripe.com/en-hu/privacy7.5 Banki átutalás

A kezelt személyes adatok köre: Név, bankszámlaszám
Az adatkezelés célja: 
Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása
Az adatkezelés jogalapja: 
Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”  továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: 
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

7.6 Pénzvisszafizetés

Bankkártyás/online visszatérítés
Pénzvisszafizetés esetében az előzőleg az online felületen történő tranzakciókhoz köthetően Adatkezelő az OTP SimplePay rendszerből lekérdezett bankkártyaszámra/felhasználói adatokra hivatkozva indít visszautalási tranzakciót. Az érintett bankkártyaszámot/felhasználói adatokat a fenti pénzügyi rendszerek tárolják. A visszatérítéshez szükséges adatok csökkentett információtartalommal kerülnek Adatkezelő birtokába, melyeket kizárólag a vevő azonosítása céljára használ fel. Az online tranzakciók során bankkártyát, e-péztárcát, illetve bankszámlát érintő visszaélésre lehetőséhet adó adatok nem kerülnek Adatkezelő birtokába. Ezen adatok felhasználásáról, valamint tárolásáról az adott pénzügyi szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója az irányadó Vásárló felé.


Visszautalás
Pénzvisszafizetés történhet banki átutalással is, melynek előzménye a Vásárló bankszámlaszámának e-mailben történő bekérése. Ezen tranzakcióhoz köthető adatok kizárólag a visszafizetés során kerülnek felhasználásra, mely adatokról nyilvántartást Adatkezelő nem vezet.
 

7.8 Számlázás  

A kezelt személyes adatok köre:   
A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi adatokat tünteti fel: 
Magánszemélyek esetében: név, cím, adószám vagy adóazonosító. 
Jogi személyiségű társaságok esetében (vállalkozások): név, székhely, adószám

Adatkezelés célja: 
A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

Adatkezelés időtartama: 
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

Adatok továbbítása: 
Az Ügyfél adatait harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:
a) jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
b) könyvelési feladatokat ellátó alábbi cég részére: „FARKAS” Adótanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
c) Vállalatirányítási rendszert üzemeltető alábbi cég számára: Innovip.hu Kft.


7.9 Weboldalon HÍRLEVÉL küldésével összefüggő   adatkezelés

A kezelt személyes adatok köre:
név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: 
 A Felhasználó tájékoztatása az üzleti akciókról, aktuális hírekről, eseményekről. 
 Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
Az hírlevél küldés céljából történő adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Az adatkezelés időtartama:
A hírlevél küldési célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.


8. Weboldal látogatottsági adatkezelés általános szabályai:

Az auditálást külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
Az online ügyfélszolgálat chatszerverét a PromptSaaS Inc., (K7M 2J8 Ontario, Kingston, Baiden Street 48., Kanada) működteti. A cég adatkezeléséről a http://ugyfelchat.hu/  címen elérhető honlapján tájékozódhat.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:
- adatfeljegyzés
- a felhasználó azonosítása
- a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
- a szolgáltatás hatékonyságának növelése
- a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából
a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID), a chatkapcsolat működése (PCJSF_Processor_SURL, PCJSF_Tracker_Key, PCJSF), a látogatók azonosítása (PAPVisitorId).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama:
• a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID),
• 2 óra (PCJSF_Processor_SURL)
• 1 óra (PCJSF_Tracker_Key, PCJSF), valamint
• 2 év (PAPVisitorId).
A Roastopus Kft. mint a roastopus.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő
nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
1. értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
2. a cookie-k küldését bármikor megtilthatja
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzelösszefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

9. roastopus.hu és .com weboldalon Google Adwords konverziókövetés használata

9.1.
Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok, a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. 
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.

Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

9.2.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

9.3.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

9.4.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


10. roastopus.hu és .com weboldalon Google Analitics alkalmazása

10.1. 
A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

10.2.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

10.3.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.


Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


11. Közösségi oldal – Facebook/Instagram

Adatkezelő a www.facebook.com/roastopus facebook profilt valamint a „Roastopus” elnevezésű Instagram oldalt üzemelteti. 
A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: ttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el:
https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

A kezelt személyes adatok köre:   
Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: 
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Istagram, közösség oldalakon, és „lájkolta” /”követte”az érintett aloldalt, ott kommentet tesz közzé vagy posztot oszt meg.

Adatkezelés célja: 
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, vagy magának a roastopus.hu weboldal megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Adatkezelés időtartama
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. 
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Egyéb adatok bekérése: 
Közösségi médiában történő nyereményjáték lebonyolítása esetében külső Marketing tanácsadó kerül bevonásra, aki felveszi a kapcsolatot a nyertes személlyel a Szolgáltatóhoz köthető üzenetplatformon. Az kapcsolatfelvétel célja a nyeremény játékoshoz történő eljuttatása, mely során az alábbi aatok kerülnek bekérésre: név, szállítási cím, telefonszám. Az adatok kizárólag a nyeremény továbbításáig kerülnek tárolásra.
A nyertessel történő kapcsolatfelvételt kizárólag az alábbi személyek tehetik meg:
a) Balázs Edina Ev. (53656337; 69767814-1-42; 1156 Budapest, Páskomliget utca 18. 3/15)
b) Rozgics Kornél (55496397; 56808571-1-42; 1156 Budapest, Páskomliget utca 18. 3/15)
Egyéb adatkezelések 
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. 
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


12. Adatfeldolgozók/tárolók

Tárhely-szolgáltató

Cégnév:   RATIOR Kft.
Adószám:   22782874-2-14
Cégjegyzékszám:  14-09-310576
email:    fogarasi@fogarasi.com

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat tárolása.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Könyvelő  
Név:    „FARKAS” Adótanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám:  07-09-001661
Adószám:   10604801-2-07
Székhely:   8152 Kőszárhegy, Honvéd u. 8.
email:    info@konyvelofehervar.hu
Telefon:   06-22/503-538

A kezelt adatok köre: számlázási adatok feldolgozása és tárolása.
Az adatkezelés célja: A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

Az adatfeldolgozás jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

Vállalatirányítási rendszer üzemeltető

Név:    Innovip.hu Kft.
Cégjegyzékszám:  07-09-001661
Adószám:   24901376-2-06
Székhely:   6723 Szeged, Gát utca 7/B
email:    iroda@innovip.hu
Telefon:   +36203676755

A kezelt adatok köre: számlázási adatok tárolása.
Az adatkezelés célja: A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

Az adatfeldolgozás jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

Adóhatóság

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
email: nav_kozpont@nav.gov.hu
Telefon:+36 (1) 428-5100

A kezelt adatok köre: számlázási adatok feldolgozása.
Az adatkezelés célja: A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

Az adatfeldolgozás jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"


Marketing

Név:    Balázs Edina Ev.
Nyilv. szám:   53656337
Adószám:   69767814-1-42
Székhely:   1156 Budapest, Páskomliget utca 18. 3/15
email:    info@peaberry.hu
Telefon:   06-70/378-0309

Név:    Rozgics Kornél Ev.
Nyilv. szám:   55496397
Adószám:   56808571-1-42
Székhely:   1156 Budapest, Páskomliget utca 18. 3/15
email:    rozgicskornel@gmail.com
Telefon:   06-70/378-0309


A kezelt adatok köre: Facebook profil név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím feldolgozása
Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, vagy magának a roastopus.hu weboldal megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése, esetenként nyereményküldés.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. 
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatfeldolgozás jogalapja: 
Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”


Hírlevél-szolgáltató

Név:    MailerLite
Székhely:   Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litvánia
email:    info@mailerlite.com

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím tárolása

Az adatkezelés célja: A Felhasználó tájékoztatása az üzleti akciókról, aktuális hírekről, eseményekről. Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hírlevél küldési célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Az hírlevél küldés céljából történő adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Csomagküldés

Név:    GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Adószám:   12369410-2-44
Székhely:   2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
email:    info@gls-hungary.com
Telefon:   +36 29) 88 66 70
Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Név:    FoxPost Zrt.
Adószám:   25034644-2-10
Székhely:   3300 Eger, Pacsirta utca 35 A
email:    info@foxpost.hu
Telefon:   06-1-999-0-369
Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Név:    FÜRGEFUTÁR.HU Szolgáltató Kft.
Adószám:   22966331-2-41
Székhely:   1133 Budapest Árbóc utca 6.
email:    ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Telefon:   06-1-900-96-69
Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://furgefutar.hu/aszf/#10-adatkezelesi-szabalyok-adat-es-titokvedelem

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím feldolgozása és tárolása.
Az adatkezelés célja: 
a) A szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, 
b) A futárszolgálat által a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, 
c) Esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása, mert ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem teljesíthető.

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Társaság  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

Az adatkezelés időtartama: A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év  időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
A számla kiállításától a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év időtartamig tárolja.

13. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatok kezelése
Adatkezelő a Felhasználó által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat   Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá elektronikus úton a székhelyén  tárolja. 
Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá, kizárólag az Adatkezelő társaság munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez, árajánlat nyújtásához használja fel.
- Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

- Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

-Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; megőrzi a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, megvédi a rendelkezésre állást,  gondoskodik arról, hogy a jogosult szükség esetén hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

-Adatkezelő kijelenti, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

-Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi, kivéve az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található. 
Adatkezelő olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás); az adatok hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); az adatok változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); az adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).


14. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A tájékoztatáshoz való jog: 
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein. 
Önt egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A hozzáféréshez való jog:  
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
- a rá vonatkozó személyes adatok
- az adatkezelés céljai; 
- az érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják; 
- az adatok tárolásának időtartama; 
- a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog; 
- a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga; 
- a kezelt adatok forrása; 
- profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai; 
- a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. 
Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát. 
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

Helyesbítéshez való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Törléshez való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén: 
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
- személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
-  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozáshoz való jog: 
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozás joga: 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
- Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Visszavonás joga: 
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


15. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket valamint ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazás
- amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
- Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

16. Eljárási szabályok


16.1.
Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

16.2.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

16.3.
Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha: 
a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést; 
b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan; 
c. a kérelem túlzó.

Az Adatkezelő jogosult: 
a.) a kérelmet megtagadni; 
b.) a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

16.4.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként. 
16.5.
Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
16.6.
Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra. 
16.7.
Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha: 
- az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek; 
- az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét. 
16.8.
Tiltakozási jog gyakorlása: 
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

17.  Jogorvoslat


Amennyiben kifogása, problémája Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen:

Roastopus Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:   7400 Kaposvár, Orci út 13. A. ép. 
telefonszám:   +36308137344
E-mail:   info@roastopus.com

Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. 
Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozót terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga: 
Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu

Hatósági együttműködés 
Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Az érintetteket a módosításról tájékoztatjuk, a módosított Adatvédelmi tájékoztatót közzétesszük. 
A módosított Adatkezelési tájékoztató hatályba lépéséről a módosításban rendelkezünk.


Kelt: Kaposvár, 2022.08.09. 
          
Roastopus Kft.